Algemeen wedstrijdreglement

1         Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijden die MIWA cv met adres te 9100 Sint-Niklaas, Vlyminckshoek 12 organiseert. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaren de deelnemers gebonden te zijn aan dit wedstrijdreglement.

2         Deelname aan de wedstrijden houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in. Door deel te nemen zijn de deelnemers ook gebonden door de beslissingen van de eventuele jury en/of MIWA cv, die bindend en definitief zijn voor alles wat verband houdt met deze wedstrijd en waartegen geen beroep open staat.

3         Over de wedstrijd en het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling en telefoongesprekken gevoerd.

4         MIWA kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van MIWA om, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd of de prijs moet worden aangepast of worden geannuleerd. MIWA is evenmin aansprakelijk indien de wedstrijd om technische redenen (tijdelijk) onmogelijk is. Geen enkele schadevergoeding of compensatie zal in dergelijk geval verschuldigd zijn aan de deelnemers.

5         MIWA kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de website waarop de wedstrijd wordt gehouden niet toegankelijk is om reden van serverproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. MIWA kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor o.m.: transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of de gebruikte software, de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

6         Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten of vergissingen kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege MIWA. Niet voorziene gevallen worden behandeld door MIWA. Elke uitspraak is bindend.

7         MIWA behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

8         Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,...) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Enkel deelnemers die alle voorwaarden voor de wedstrijd vervullen komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld die bepaalt wie uiteindelijk een prijs wint of behoudt MIWA zich het recht voor om de winnaar uit de ex aequo deelnemer te laten bepalen door handtrekking.

9         Deze wedstrijd staat open voor alle personen meerderjarig en woonachtig in het werkingsgebied van MIWA, m.u.v. MIWA personeelsleden en hun directe familie (ouder, kind, levenspartner, broer of zus, en hun respectievelijke levenspartners, ongeacht waar ze wonen) en diegenen die in hetzelfde gezin verblijven, ook al zijn ze niet verwant, en elk ander individu of entiteit die betrokken is bij het ontwerpen, maken of verdelen van het materiaal voor deze wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal deelnemen aan een wedstrijd.

10      Deelnemers gaan er door hun loutere deelname uitdrukkelijk mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats (eventueel ook met foto) op de website van MIWA, of op social media van MIWA of haar partners voor de betrokken wedstrijd verschijnen. Geen andere persoonsgegevens zullen worden openbaar gemaakt dan de naam, de woonplaats (d.i. de naam van de gemeente of stad) en desgevallend een foto van de winnende deelnemer en deze persoonsgegevens zullen gebruikt worden in de uitvoering van deze wedstrijd alsook ter promotie van MIWA of haar partners voor de betrokken wedstrijd. De winnende deelnemer stemt door deelname aan de wedstrijd uitdrukkelijk in met het nemen van een foto en met de publicatie en verspreiding ervan in het kader van communicatie over de wedstrijd van MIWA of haar partners voor de betrokken wedstrijd.

11      MIWA mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen (naam, adres, tel nr., e-mail). De deelnemer is verplicht om deze gegevens door te geven. Als deelnemer gaat u ermee akkoord dat MIWA of een aan MIWA gelieerde onderneming, als verantwoordelijken voor de verwerking, uw persoonlijke gegevens, gevoegd bij uw deelname, gebruiken en verwerken voor volgende doeleinden: het registreren, bevestigen en behandelen van uw deelname aan de wedstrijd. Elke deelnemer gaat er ook mee akkoord dat de door MIWA gevraagde en anderzijds verzamelde gegevens, in het kader van de deelname, gedurende 1 jaar bewaard en opgeslagen worden. Deze persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. MIWA is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Elke persoon heeft het recht om uw gegevens te corrigeren, mochten deze onvolledig of onjuist zijn, door eenvoudig schriftelijk verzoek.

12      MIWA verstuurt geen spam. Mocht iemand alsnog ongewenst e-mails vanwege MIWA ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt. MIWA kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien verstuurde e-mails, aanzien worden als spam of als ongewenste post. MIWA beschouwt dergelijke e-mails steeds als correct verstuurd zijnde naar de deelnemer.

13      Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de privacy policy van MIWA zoals te vinden op de pagina met ons privacy beleid.

14      MIWA kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.

15      De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaars van de wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

16      Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze onverminderd het bepaald in artikel 3, naar keuze van MIWA vervangen worden door een prijs van dezelfde waarde. De winnaar wordt hiervan op de hoogte gesteld.

17      Indien een prijs verstuurd wordt, is MIWA niet verantwoordelijk voor vertraging, beschadiging of verlies van de prijs door de transporteur of een vertraging in ontvangst.

18      Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer zoals discretionair en zonder mogelijkheid van beroep beslist door MIWA. Deze uitsluiting kan eveneens gelden voor volgende wedstrijden georganiseerd door MIWA.