De statuten

De statuten van MIWA zijn een officieel, openbaar document dat voor iedereen toegankelijk is. Hierin zijn de spelregels waarbinnen MIWA zich beweegt vastgelegd. De statuten beschrijven naast de rechtsvorm van de vereniging, de zetel, het doel, de duur, de deelnemers en de aansprakelijkheid, ook het maatschappelijk kapitaal, de aandelen en inbreng van elke deelnemer en de samenstelling, bevoegdheden en samenkomst van de verschillende officiële organen; ook alle financiële bepalingen en modaliteiten van uittreding, uitsluiting, verlenging, ontbinding en vereffening, zijn hier in opgenomen. Gedetailleerde bijlagen verpersoonlijken de statuten.

Elke wijziging van de statuten vergt een buitengewone algemene vergadering en voorafgaandelijke goedkeuring (gemeenteraadsbesluit) door de deelnemers. Op die manier wordt de openbaarheid van en inspraak in het bestuur van de intergemeentelijke vereniging gewaarborgd. 

de statuten van MIWA